PROJEKTOVÝ DEN MIMO SVČ - HISTORYPARK LEDČICE - 26.10.2019

28.10.2019 12:18

LETÁK: Projektový den mimo SVČ 26.10.2019 - Ledčice.PNG

FOTEČKY: sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_mimo_SVC_26.10.2019_-_HistoryPark_Ledcice/

ČLÁNEK:

Projektový den mimo středisko volného času 26.10.2019 – HistoryPark Ledčice

      Dne 26.10.2019 se vypravila velice početná skupina (51 účastníků, z toho 30 dětí, 3 odborníci z praxe, 3 pedagogové volného času a 15 dospělých účastníků) dětí a dospělých, v doprovodu odborníků z praxe Ing. Lenky Vopálka Melicharové, Mileny Hrubantové, Zuzany Moudré a pedagogů volného času „Domečku“ – Městského domu dětí a mládeže, příspěvková organizace Vlašim Ing. Heleny Kůrové, Miroslavy Ondrákové a Lukáše Filipa, k uspořádání Projektového dne mimo středisko volného času do HistoryParku Ledčice. Jedná se o areál, který byl vybudován v roce 2014. Založili ho absolventi oboru archeologie jako soukromou, státem ani evropskými fondy nedotovanou společnost. Jejich cílem bylo prezentovat informace o naší minulosti a ukázat fascinujícími způsoby jejich získávání. Tým tvoří skupina zkušených profesionálních archeologů s mnohaletou praxí při výzkumech v ČR i v zahraničí, pro které je práce hrou. Své zkušenosti využívají k rozvoji archeologické vědy, a to prostřednictvím nejmodernějších přístupů, přístrojů a technologií. Cílem pracovníků je představit archeologii a příbuzné obory výukovou, ale přesto zábavnou formou. Dalším cílem je vybudovat typické pravěké a středověké osady, tak, aby byly co nejvěrnější imitací.

     Vše co areál nabízí je propojen s rámcovými vzdělávacími programy. Každá z dovedností je propracována tak, aby splňovala požadavky rámcových vzdělávacích programů tak, jak jsou detailně popsány pro mateřské a základní školy.

       Vyjeli jsme autobusem v 8.00 hodin a někteří dospělí účastníci museli jet dvěma auty, neboť už se do autobusu nevešli. V autobusu pedagogové seznámili účastníky s programem a odborníci z praxe je okrajově seznámili s tím, co na ně v Ledčicích čeká, ale neprozradili jim vše, neboť v nich chtěli vyvolat maximální pocit tajemství. Cesta proběhla bez problémů. Do Ledčic jsme dorazili krátce před 10 hodinou a přivítal nás nejen nádherný pravěký areál s výhledem na horu Říp, který se rozkládá na 2 hektarech pozemků a 400 m2 vnitřních prostor a panorama Českého středohoří. Už zde měli odborníci a pedagogové své úkoly, aby dětem přiblížili tuto část České krajiny. Následně jsme zařídili formality (zaplacení vstupného), poté si účastnici nakoupili malé občerstvení, suvenýry a v přijímací budově. Zde se k nám připojili lektoři z HistoryParku Mgr. Kristýna Matějková, Mgr. Vít Beran a Bc. Aleš Charvát.

       Následovalo rozdělení dětí do tří skupin (přihlíželi jsme k věku účastníků), libovolně se k dětem připojili dospělí účastníci. 1. skupina: odborník z praxe – Hrubantová Milena, pedagog volného času – Miroslava Ondráková, instruktor – Mgr. Kristýna Matějková. 2. skupina: odborník z praxe – Zuzana Moudrá, pedagog volného času – Filip Lukáš, instruktor – Bc. Aleš Charvát, 3. skupina: odborník z praxe – Ing. Vopálka Melicharová, pedagog volného času – Ing. Helena Kůrová, instruktor – Mgr. Vít Beran.

      Práce jednotlivých skupin byla rozdělena takto:

  1. Skupina

      a) Terénní archeolog

      b) Experimentální archeolog

      c)   Stroj času

 2. Skupina 

            a)   Experimentální archeolog

            b)   Stroj času

            c)   Terénní archeolog

      3. Skupina

             a)   Stroj času

             b)   Terénní archeolog

             c)   Experimentální archeolog

Na každém stanovišti strávily děti cca 1,25 hodiny, celkem tedy téměř 4 hodiny aktivit. Děti činnost bavila tak, že jsme je museli „popohánět“, neboť za námi přicházely další školní i soukromé skupiny dětí i dospělých návštěvníků.

Každý z instruktorů dovedl svoji skupinu na pracoviště, přiblížil jim aktivity v daném prostředí, pak naši odborníci z praxe dětem podrobně vysvětlovali jednotlivé dílčí aktivity, případně jim je předvedli či dětem pomáhali.

Název okruhu: TERÉNNÍ ARCHEOLOG

         Nejdříve instruktora dětem představila práci archeologa, pak je přivedla ke dvěma zakrytým hrobům. Vysvětlila jim jakými nástroji budou pracovat a upozornila je, že musí odebírat zeminu opatrně, aby nalezené poklady neporušili. Poté naši odborníci z praxe děti rozdělili kolem hrobů a oni z pokleku opatrně pomocí lžíce odebíraly zeminu, kterou odkládaly  do zednické fanky a pak když něco zahlédli tak odhalovaly štětci podzemní poklady. Činnost je velice bavila, výkřiky upozorňovaly na různá překvapení. Dokázaly si rozdělit práci, každý hledal opatrně na svém úseku. V jednom z hrobů nalezli levorukého bojovníka, jeho meč, sponu na kabát a nádoby s milodary a ve druhém zase přadlenu s nůžkami na stříhání ovcí, vřeteno a křesadlo. Odborníci z praxe dětem přiblížili dovednosti rozpoznání jednotlivých nástrojů od pravěku po středověk. Dále dostaly děti přetištěný obrázek kostry, kam si zakreslily vše, co našly.

Získané dovednosti z tohoto okruhu:

 1. Simulovaný archeologický výzkum autentických nálezových situací
 2. Základní vybavení terénního archeologa – nástroje, kreslící a ochranné pomůcky
 3. Dokumentace archeologického výzkumu, dokumentace archeologických nálezů

Název okruhu: EXPERIMENTÁLNÍ ARCHEOLOG

       V budově, kde mohly děti vidět pracoviště řemesel ze středověku, která si mohly děti vyzkoušet. Bylo to mletí obilí, broušení břidlice na výrobu sekerky, práce kováře, tkadleny, koželuha, česáče vlny a jiné. Také zde bylo veliké pískoviště, takový experiment, kde si děti mohly ovládat techniku tak, aby si nasimulovala krajinu tak, aby stavěly domy na ta místa, kde je neohrozí voda – tato aktivita se jim velice líbila. Při těchto činnostech odborník z praxe i pedagog, ale i rodiče či prarodiče dětem pomáhali s danou činností a vedli jejich práci krok za krokem.

Získané dovednosti z tohoto okruhu:

 1. Repliky pravěkých nástrojů
 2. Surovina k výrobě – pazourek, různé typy břidlic a žuly, hrnčířská hlína, dřevo, parohovina, kost, kůže a podobně
 3. Finální produkty – kamenné nástroje, keramika, nástroje z kostí, parohoviny, dřeva a podobně

Název okruhu: STROJ ČASU

         Na toto téma byly děti velice zvědavé, těšily se a nedokázaly si představit, co je čeká.                Přenesly se do starší doby kamenné, navštívili opuštěný tábor lovců mamutů. Od instruktora, odborníka z praxe i pedagoga se dozvěděly vše o životě loveckých tlup, vyzkoušely si lovné zbraně jako oštěp, pracovaly k motykou z parohoviny, schovávaly se v nepohodlném rákosovém přístřešku, kde byly kosti pravěkých zvířat.

Další zastávka byla v mladší době mladší době kamenné – neolitu. Seznámily se s obrázky prvních hospodářských zvířat a plodin, částečnou rekonstrukcí velkého domu z rákosí, surovinou na přípravu keramické stavební hlíny a také si zkusily z hlíny kus stěny udělat. Zkoušeli si orat dřevěným pluhem.

Dalším skokem v historii jsme se přenesly na průběh stavby římského vojenského pochodového tábora a děti také přiložily ruku k dílu jeho budování. Zde si procvičily lukostřelbu, cvičily dřevěným mečem na dřevěném panáku. Tyto činnosti je velice zaujaly.

Získané dovednosti z tohoto okruhu:

 1. Repliky lovných zbraní z doby kamenné
 2. Repliky pracovních nástrojů z doby kamenné
 3. Stavba přístřešku v době kamenné
 4. Replika dřevěného pluhu
 5. Stavba přístřeší pomocí hlíny
 6. Repliky římských zbraní
 7. Suroviny ke stavbě římských vojenských budov

     Činnost jsme končily ve 13.45 hodin. Ranní mlha se před polednem rozplynula a my mohli shlédnou památnou horu Říp, na kterou je z prostředí areálu nádherný výhled. Plni zážitků jsme se vraceli domů. V autobuse to chvilku hučelo jako v úle, děti si vyprávěli zážitky jeden přes druhého, ale asi za půl hodinky téměř všichni, unavení, spaly.

      Zbývá už jen poděkovat všem zainteresovaným za výborně zorganizovaný projektový den (trojšablony), rodičům a prarodičům, kteří děti doprovázeli. Děkuji též dětem, které se chovaly vzorně, nemuseli jsme řešit žádný prohřešek. Největší dík patří vedení MěDDM Vlašim, který umožnil uspořádat tento naučný výlet a zároveň se patří poděkovat EU a MŠMT za financování této akce.

Zaznamenala: Marie Filipová

 

Diskusní téma: PROJEKTOVÝ DEN MIMO SVČ - HISTORYPARK LEDČICE - 26.10.2019

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek